Printen

Het toelatingsbeleid van VISTA college

 1. Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student
 2. We begeleiden de student naar de best passende opleiding en werken in dat licht met verplichte intakeactiviteiten.
 3. De student wordt toegelaten tot de gewenste mbo-opleiding wanneer hij/zij zich:
  - uiterlijk op 1 april aanmeldt bij de opleiding
  - voldoet aan de vooropleidingseisen
  - deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten.

  Wanneer er geen plek meer is op de opleiding of locatie van hun eerste keuze, worden studenten begeleid naar een andere passende opleiding of locatie. Dat geldt zowel voor studenten die zich vóór als ná 1 april aanmelden.
 4. Studenten die twijfelen over hun opleidingskeuze en vragen om een studiekeuzeadvies krijgen dit bij het team Studentbegeleiding.
  Ook VISTA kan de student een studiekeuzeadvies aanraden, wanneer er twijfel is over de haalbaarheid van een opleiding. De uitkomst van het studiekeuzeadvies is niet bindend, d.w.z. de student hoeft het advies niet te volgen en VISTA zal de student niet weigeren op grond van het advies.
  Zowel studenten die zich vóór als ná 1 april aanmelden kunnen een studiekeuzeadvies aanvragen.
 5. We hanteren de wettelijke vooropleidingseisen. De ontheffingscommissie van VISTA college beslist over toelating van studenten die niet aan de vooropleidingseisen voldoen.
 6. We hanteren de doorstroomregeling vmbo-mbo 2020, maar stellen geen nadere vooropleidingseisen. Wiskunde of NaSk 1 wordt niet als voorwaarde voor instroom gesteld bij daartoe gerechtigde technische opleidingen op mbo niveau 3 en 4, maar als: “Liefst aanwezig in eindexamenpakket”. Dit betekent dat studenten met interesse in en motivatie voor een technische opleiding ook zonder dit vak in hun profiel welkom zijn bij VISTA Technology.
 7. VISTA opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen aanvullende eisen stellen. Criteria voor aanname worden helder gecommuniceerd richting studenten, ouders en regiopartners.
 8. Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio mogen, na instemming van het bestuur, een numerus fixus instellen en een beperkt aantal studenten aannemen. Volgorde van plaatsing wordt helder gecommuniceerd richting studenten, ouders en regiopartners.
 9. Vóór 1 november, voorafgaand aan het daaropvolgend schooljaar, is duidelijk en kenbaar gemaakt op de VISTA website hoe aanmelding, plaatsing en inschrijving bij álle opleidingen verloopt en met name bij de opleidingen met aanvullende eisen en numerus fixus.
 10. BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd, maar tot 31-12 ondersteund in het verwerven van een passende werkplek. Tijdens de aanmelding worden zij hierin begeleid door de plaatsingsadviseur en tijdens de opleiding door de mentor/BPV-begeleider. SBB kan hierbij ondersteuning bieden.
  Opleidingen kunnen studenten ook een gecombineerde BOL-BBL opleiding aanbieden, waarmee er meer ruimte ontstaat voor begeleiding naar een passende werkplek. Studenten kunnen zelf zoeken via www.stagemarkt.nl, www.s-bb.nl en www.zorgnetlimburg.nl.
 11. Bij sommige opleidingen is een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist voor de stage/ BPV. Heeft de opleiding de student laten weten dat deze toelaatbaar is, dan gaat de student de VOG aanvragen. Wordt de VOG om redenen niet verstrekt, dan zal op grond hiervan geen inschrijving plaatsvinden. Wanneer de student reeds is ingeschreven, kan de onderwijsovereenkomst worden ontbonden. Is de student nog leer- of kwalificatieplichtig dan zal de opleiding de student begeleiden naar een andere opleiding binnen de instelling. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de instelling gedurende 8 weken zoeken naar een andere instelling waar de student terecht kan. Heldere informatie over VOG voor mbo-studenten: https://watdevog.nl
 12. Toelating kan geweigerd worden aan:
  • niet kwalificatieplichtige studenten die reeds voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen;
  • studenten die al zes verblijfsjaren in het MBO hebben gehad zonder een diploma te hebben behaald;
  • studenten die zoveel begeleiding nodig hebben dat er sprake is van een onevenredige belasting voor de school. De opleiding bekijkt samen met het team Studentbegeleiding wat haalbaar is voor student en school. De opleidingsmanager beslist of de student wordt aangenomen of geweigerd;
  • studenten die de school ongeschikt acht voor het beroep resp. een gevaar zijn voor zichzelf of anderen (art. 8.1.7b. WEB).


Aanmelding

Vanaf 8 oktober, voorafgaand aan het daaropvolgend schooljaar, kan de student zich aanmelden voor een (of meer) opleiding(en) van VISTA college.

Aanmelden gebeurt centraal, met DigiD, via CAMBO (Centrale Aanmelding MBO).

Na aanmelding ontvangt de student bericht over het vervolg.

Bij opleidingen met een beperkt aantal plekken (numerus fixus) is het van belang dat de student zich op tijd aanmeldt. De aanmeldingsdatum bepaalt namelijk:

 • de volgorde waarin studenten worden uitgenodigd voor de verplichte intakeactiviteiten;
 • de volgorde van plaatsing op de opleiding.

De student ontvangt bericht over zijn plek op de lijst.

Klik hier om je aan te melden

Als je je aanmeldt voor meerdere opleidingen, dan wordt je eerste keuze in behandeling genomen.

Als je niet wordt geplaatst voor deze opleiding (omdat je niet voldoet aan de aanvullende eisen of vanwege het beperkte aantal plaatsen), dan pas wordt je tweede keuze in behandeling genomen. Dit doen we om te voorkomen dat je op twee of meer opleidingen tegelijkertijd wordt geplaatst.

Als je toch niet de opleiding van je eerste keuze wil gaan volgen, meld je dan via CAMBO af voor deze opleiding. Je tweede keuze wordt dan in behandeling genomen.

Sommige opleidingen worden aangeboden op meerdere locaties. Je schrijft je in voor de locatie van je voorkeur. Meestal kun je daar ook geplaatst worden. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er te veel of te weinig aanmeldingen zijn voor die locatie. In dat geval bieden we je een plaats aan op een andere locatie. Dan kun je wél de opleiding van je keuze gaan volgen, maar op een andere locatie.

Plaatsing

VISTA hanteert verplichte intakeactiviteiten. Deze kunnen verschillen per opleiding. Mogelijk zijn:

 1. Plaatsingsadviesgesprek
  Dit is het startpunt van de begeleiding. Het vindt plaats in de vorm van:
  • Een persoonlijk gesprek tussen student (en ouders) met een plaatsingsadviseur van de betreffende opleiding of
  • Een welkomstgesprek in een groep met studenten van een afdeling.
 2. Inzet van de talentscan
  De talentscan laat zien waar talenten van een student liggen, of de opleiding passend is en welke begeleiding er eventueel nodig is.
 3. Speciale opdrachten bij opleidingen met aanvullende eisen
  Dit zijn opdrachten waarmee de geschiktheid voor de opleiding wordt bepaald, zoals een auditie of een fysieke test.
 4. Speciale opdrachten bij opleidingen met een beperkt aantal plaatsen.

Kan een student vanwege een geldige reden, zoals ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden, niet deelnemen aan (een van) de verplichte intakeactiviteiten en maakt hij dat vóór het geplande tijdstip kenbaar aan VISTA, dan krijgt de student in een later stadium alsnog de gelegenheid om hieraan deel te nemen.

Verschijnt de student tweemaal zonder geldige reden niet op een verplichte intakeactiviteit, dan beschouwt VISTA de aanmelding als niet ontvangen. Meldt de student zich opnieuw aan, dan neemt VISTA de student weer op in het proces vanaf de nieuwe datum “dossier compleet”.

Inschrijving

Na ondertekening van de onderwijsovereenkomst (OOK) en ontvangst van bevestiging van het vereiste diploma wordt de student definitief ingeschreven in de opleiding.

VISTA college opleidingen met aanvullende eisen en/of numerus fixus

VISTA college opleidingen met aanvullende eisen én numerus fixus:

Numerus fixus: datum aanmelding met DigiD via CAMBO is leidend voor de volgorde van plaatsing onder de geschikte kandidaten.

Opleidingen met aanvullende eisen en een beperkt aantal plaatsen 2022/2023

Crebo

Wereld

Aanvullende eisen

Numerus fixus

Intake

Muzikant
BOL niveau 4

25654

Entertainment

technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg: gevoel voor muziek, muzikaal gehoor, basis technische vaardigheden voor de gekozen richting, presentatie

12

deelname aan talentscan, auditie en plaatsingsadviesgesprek

Acteur
BOL niveau 4

25651

Entertainment

technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg:

inzet, tekstbegrip, tekstkennis, samenspel, improvisatievermogen, oplossingsgericht denken en initiatief nemen

12

deelname aan talentscan, auditie en plaatsingsadviesgesprek

Audiovisueel specialist
BOL niveau 4

25194

Entertainment

creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

24

deelname aan talentscan, auditie en plaatsingsadviesgesprek

Fotograaf
BOL niveau 4

25195

Entertainment

creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

15

deelname aan talentscan, creatieve opdracht en plaatsingsadviesgesprek

Mediavormgever
BOL niveau 4

25633

Multimedia, Interieur & Design

creatieve en artistieke aanleg, t.w.: instructies interpreteren, associatief vermogen, vorm- en kleurgevoel, gevoel voor marketing, marktconforme smaak

48

deelname aan talentscan, school- / thuisopdracht en plaatsingsadviesgesprek

Aankomend medewerker grondoptreden
BOL niveau 2

25599

Veiligheid

fysieke en psychische geschiktheid:

een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: Defensie conditieproef, terreinwerk, groepswerk en het motivatiegesprek

nog niet bekend

deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie;

deelname aan fysieke intake en deelname aan plaatsingsadvies-gesprek.

Let op: je hebt na plaatsing een positief Sport Medisch Advies en een VOG nodig

Aankomend onderofficier grondoptreden
BOL niveau 3

25600

Veiligheid

fysieke en psychische geschiktheid:

een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: Defensie conditieproef, terreinwerk, groepswerk en het motivatiegesprek

nog niet bekend

deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie; deelname aan fysieke intake en deelname aan plaatsingsadvies-gesprek.

Let op: je hebt na plaatsing een positief Sport Medisch Advies en een VOG nodig

CIOS Sport en bewegingsleider
BOL niveau 3

CIOS Sport- en bewegingscoördinator
BOL niveau 4

23163

CIOS

benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit:

inleveren van sportportfolio

200 Sittard

50 Venlo

inleveren sportfolio en deelname aan plaatsingsadvies-gesprek

CIOS Sport- en bewegingscoördinator dans
BOL niveau 4

25414CIOS

benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit:

inleveren van dansportfolio

25

deelname aan plaatsingsadvies-gesprek

Medewerker sport en recreatie | voetbalroute

BOL niveau 2

25500CIOScontract bij een BVO (betaalde voetbal organisatie)22deelname aan plaatsingsadvies-gesprek


VISTA opleidingen met aanvullende eisen:


Opleidingen met aanvullende eisen 2022/2023

Crebo

Wereld

Aanvullende eisen

Opmerking

Chauffeur wegvervoer

BBL niveau 2

25671

Facilitaire & Logistieke dienstverlening

fysieke geschiktheid

(medische keuring)

Deelname aan plaatsingsadviesgesprek

Opleiding in samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en VISTA, voor studenten vanaf 16 jaar (die in januari van het eerste leerjaar 17 worden) tot 21 jaar.

VISTA college opleidingen met een numerus fixus

Numerus fixus: datum aanmelding met DigiD via CAMBO is leidend voor de volgorde van plaatsing onder de geschikte kandidaten.

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen 2022/2023

Crebo

Wereld

Numerus fixus

Intake

Podium- en evenemententechnicus
BOL niveau 4

23096

Entertainment

24

deelname aan talentscan en adviesgesprek

Eventproducer
BOL niveau 4

26014

Entertainment

24

deelname aan talentscan en adviesgesprek

Signspecialist
BOL niveau 4

23258

Multimedia, Interieur & Design

48 (samen met signspecialist en medewerker sign)

deelname aan talentscan, school- en thuisopdracht en adviesgesprek

Allround signmaker
BOL niveau 3

23258

Multimedia, Interieur & Design

48 (samen met signspecialist en medewerker sign)

deelname aan talentscan, school- en thuisopdracht en adviesgesprek

Medewerker sign
BOL niveau 2

23258

Multimedia, Interieur & Design

48 (samen met signspecialist en allround signmedewerker)

deelname aan talentscan, schoolopdracht en adviesgesprek

ICT medewerker
BOL niveau 2

25607

ICT

20 Heerlen

25 Sittard

deelname aan adviesgesprek

Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie
BOL niveau 3

25409

Veiligheid

54

inleveren portfolio; deelname aan talentscan en plaatsingsadviesgesprek

Let op: je hebt na plaatsing een VOG nodig

Beveiliger 2
BOL niveau 2

25690

Veiligheid

60

deelname aan talentscan en adviesgesprek

Let op: je hebt na plaatsing een VOG nodig

Medewerker Sport en recreatie
BOL niveau 2

25500

CIOS

75 Sittard/Beek (samen met CIOS medewerker sport en recreatie | voetbalroute)

deelname aan plaatsingsadviesgeprek

Schoonheidsspecialist

BOL niveau 3

25404Beauty & Hair100 (samen met allround schoonheidsspecialist)deelname aan plaatsingsadviesgesprek

Allround schoonheidsspecialist
BOL niveau 4

25403

Beauty & Hair

100 (samen met schoonheidsspecialist)

deelname aan plaatsingsadviesgeprek

Timmerman
BOL niveau 2

25128

Techniek

40 (samen met allround timmerman)

deelname aan plaatsingsadviesgesprek

Allround timmerman
BOL niveau 3
25118Techniek40 (samen met timmerman)deelname aan plaatsingsadviesgesprek

Interieuradviseur
BOL niveau 4

25158

Multimedia, Interieur & Design

25

deelname aan thuisopdracht en plaatsingsadviesgesprek

Wet VAT (Vroegtijdige Aanmelddatum voor en Toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)

Ter vermindering van de uitval en het bevorderen van een goede doorstroom bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs is er met ingang van het schooljaar 2018-2019 een wettelijke regeling Vroegtijdige Aanmelddatum voor en Toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs ingevoerd (Wet VAT). Hierin is het volgende vastgelegd:

Aanmelden voor 1 april

Voor schooljaar 2022-2023 geldt 1 april als vroegtijdige aanmelddatum voor alle bekostigde beroepsopleidingen die starten aan het begin van het daaropvolgende studiejaar. Iedere student die voldoet aan de vooropleidingseisen, zich tijdig heeft aangemeld en is verschenen op de (eventueel) verplichte intake-activiteiten heeft het recht om toegelaten te worden tot de opleiding(en) waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld.

De vroegtijdige aanmelddatum geldt niet voor:

 • een student die aan kan tonen dat hij zich niet uiterlijk 1 april aan kon melden voor de gewenste opleiding als gevolg van een negatief bindend studieadvies op de opleiding waar hij oorspronkelijk was ingeschreven;
 • studenten aan een experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo als bedoeld in het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022.

Studiekeuzeadvies

De student die zich vóór 1 april aanmeldt heeft recht op een studiekeuzeadvies. De student kan daarom vragen en alleen dan is de school verplicht dit advies te geven. Het studiekeuzeadvies is een final check voor de student of de opleiding bij hem past en ondersteunt de student bij het maken van een keuze. Het studiekeuzeadvies is niet bindend, d.w.z. de student hoeft het advies niet te volgen en de school mag de student niet weigeren op grond van het advies.

Het is aan de instelling te bepalen of ook studenten die zich na 1 april aanmelden een studiekeuzeadvies kunnen ontvangen.

Verplichte intake-activiteiten

Het is aan de school te bepalen of, en indien ja, welke verplichte intakeactiviteiten zij hanteert. Neemt de student niet deel aan de verplichte intakeactiviteiten, dan verliest hij zijn toelatingsrecht. De opleiding mág de student in dat geval wel toelaten.

Opleidingen met aanvullende eisen

Er zijn opleidingen die wettelijk gezien aanvullende eisen mogen stellen. Dit is het geval wanneer de uitoefening van het beroep waartoe een opleiding opleidt, of de organisatie en de inrichting van het onderwijs, specifieke eisen stelt aan de kennis en vaardigheden van een student. Er is sprake van geschiktheid wanneer de student voldoet aan de criteria van de aanvullende eisen. De instelling is verplicht voor opleidingen waar aanvullende eisen gelden de procedure voor toelating vast te stellen en de criteria aan te geven waaraan de student moet voldoen om de aanvullende eisen te halen.

Opleidingen met een numerus fixus

Een school kan voor bepaalde opleidingen een numerus fixus instellen en daarmee het aantal opleidingsplaatsen beperken. Dit kan uit oogpunt van een beperkt arbeidsmarktperspectief of een beperkte opleidingscapaciteit. Aan het stellen van een numerus fixus zijn voorwaarden verbonden:

 • Bij opleidingen met een numerus fixus mogen er geen extra eisen (dan de wettelijke vooropleidingseisen) aan de geschiktheid van de student worden gesteld.
 • Studenten die zich uiterlijk 1 april aanmelden hebben voorrang bij plaatsing (art. 8.1.1c vijfde lid). Deze groep heeft ook voorrang boven de interne doorstromers die zich ná 1 april aanmelden.
 • Havo-examenkandidaten die twijfelen of ze zullen slagen kan geadviseerd worden zich (uit voorzorg) vóór 1 april aan te melden bij het mbo. Ze behouden hiermee hun toelatingsrecht. Mocht de leerling toch slagen, dan kan hij zijn mbo-aanmelding weer intrekken.

Opleidingen met een combinatie van aanvullende eisen en numerus fixus

De combinatie van aanvullende eisen en een numerus fixus mag er niet toe leiden dat er uit de kandidaten die geschikt zijn bevonden op grond van de aanvullende eisen alsnog ‘de besten’ worden gekozen voor de beschikbare plekken.

Interne doorstroom

Ook interne doorstromers moeten zich vroegtijdig aanmelden en voldoen aan de voorwaarden voor toelatingsrecht. Dit houdt tevens in dat indien opleidingen aanvullende eisen (kunnen) stellen, deze aanvullende eisen ook gelden voor interne doorstromers.

Een interne doorstromer met een mbo 2-diploma mag door een opleiding niet anders op de aanvullende eisen worden beoordeeld dan een externe doorstromer met een gelijkwaardig diploma.

1 februari

De school moet op uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar kenbaar maken:

 • welke verplichte intakeactiviteiten zij hanteert
 • welke opleidingen een numerus fixus hebben
 • welke opleidingen aanvullende eisen hanteren
 • hoe de toelating bij opleidingen met aanvullende eisen en/of een numerus fixus verloopt.

Toelating weigeren

Toelating kan geweigerd worden aan:

 • niet kwalificatieplichtige studenten die reeds voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen;
 • studenten die al zes verblijfsjaren in het MBO hebben gehad zonder een diploma te hebben behaald;
 • studenten die zoveel begeleiding nodig hebben dat er sprake is van een onevenredige belasting voor de school. De school dient aan te tonen dat hier sprake van is.

Mindset

Deze wettelijke regeling vraagt een andere mindset in het onderwijs. De student heeft meer rechten om op de opleiding van zijn eerste keuze te worden geplaatst. Er wordt een groter beroep gedaan op de school om het onderwijs zo in te richten dat de student kans van slagen heeft. Kansen bieden en goed begeleiden ten tijde van het traject is het motto.

https://zoek.officielebekendma...
https://www.mboraad.nl/faq

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken