Printen
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (RvT)

VISTA college kent een Raad van Toezicht (RvT), die een toezichthoudende en adviserende functie heeft ten aanzien van het gevoerde beleid en meer in het bijzonder onderwijskundige, strategische- en financiële zaken. Daarnaast vervult de Raad de werkgeversfunctie naar het College van Bestuur.

Leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht is de Branchecode Goed Bestuur in het mbo. De statuten van de stichting geven aan welke bevoegdheden precies aan de Raad zijn toegekend en via interne reglementen is vastgelegd hoe deze bevoegdheden worden uitgeoefend.

De Raad van Toezicht bij VISTA college bestaat uit de volgende leden:

Dhr. S.M.C.E. Feijen (voorzitter)

De heer L.R.M. Radix

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

De heer M. Sijben

Mevrouw J.A.M. van den Houten

Dr. N.J.P.M. Bos

Dhr. S.M.C.E. Feijen
Voorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Directeur Savestel B.V.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Lindström (Finland) - bezoldigd
 • Lid Stichting Ut Paternaat – onbezoldigd
 • Penningmeester van de Stichting Mecenas PLT – onbezoldigd
 • Voorzitter Stichting S-Wines

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Beek

Nevenfuncties:

 • Lid lokale driehoek Westelijke Mijnstreek (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan MAA (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Rampbestrijdingsplan Chemelot (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Starterscentrum Limburg (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg/GHOR (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VIXIA (onbezoldigd)
 • Voorzitter provinciaal bestuur Veldeke Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Steunstichting Veldeke Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Stuurgroep WvGGZ Zuid-Limburg (onbezoldigd)

Dr. N.J.P.M. Bos
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Universiteit Maastricht

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht (onbezoldigd)
 • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Brightlands Campus Greenport Venlo BV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Campus Vastgoed Greenport Venlo BV (bezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Brightsite (onbezoldigd)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting De Domijnen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Museum Van Bommel Van Dam (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen van Zon-PTC B.V. (bezoldigd)
 • Lid Regionaal Bestuur Circular Hub (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht METggz (bezoldigd)

Mevrouw J.A.M. van den Houten
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Zelfstandig gevestigd onderwijskundige en trainer

Nevenfuncties:

 • Delegate World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (onbezoldigd)
 • Supervisory board International Cognitive Approaches Network (ICAN) (onbezoldigd)

De heer L.R.M. Radix
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Chemelot Executive Director

Nevenfuncties :

 • Vicevoorzitter RvC Mercurius (bezoldigd)
 • Lid RvC Bodemzorg Limburg (bezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Ave Rex Christe (kasteel Hoensbroek) (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Behoud Mijnhistorie (onbezoldigd)

De heer M. Sijben
Lid Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Zelfstandig ondernemer/advocaat

Nevenfuncties:

 • Lid bezwarencommissie GGD Zuid-Limburg (bezoldigd)
 • Lid bezwarencommissie personele zaken gemeente Maastricht (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Parkstad (bezoldigd)

Bemensing commissies Raad van Toezicht

Auditcommissie

De heer L.R.M. Radix (voorzitter)

Onderwijscommissie

Mevrouw J.A.M. van den Houten (voorzitter)

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

De heer N.J.P.M. Bos

Remuneratiecommissie

De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

De heer M. Sijben

Selectiecommissie

De heer S. Feijen (voorzitter RvT)

De heer M. Sijben

Mevrouw J.A.M. van den Houten

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken