Printen
Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid van VISTA college

 1. Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student
 2. We begeleiden de student naar de best passende opleiding en werken in dat licht met verplichte intakeactiviteiten.
 3. De student wordt toegelaten tot de gewenste mbo-opleiding wanneer hij/zij zich:
  - uiterlijk op 1 april aanmeldt bij de opleiding
  - voldoet aan de vooropleidingseisen
  - deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten.

  Wanneer er geen plek meer is op de opleiding of locatie van hun eerste keuze, worden studenten begeleid naar een andere passende opleiding of locatie. Dat geldt zowel voor studenten die zich vóór als ná 1 april aanmelden.
 4. Studenten die twijfelen over hun opleidingskeuze en vragen om een studiekeuzeadvies krijgen dit bij het team Studentbegeleiding.
  Ook VISTA kan de student een studiekeuzeadvies aanraden, wanneer er twijfel is over de haalbaarheid van een opleiding. De uitkomst van het studiekeuzeadvies is niet bindend, d.w.z. de student hoeft het advies niet te volgen en VISTA zal de student niet weigeren op grond van het advies.
  Zowel studenten die zich vóór als ná 1 april aanmelden kunnen een studiekeuzeadvies aanvragen.
 5. We hanteren de wettelijke vooropleidingseisen. De ontheffingscommissie van VISTA college beslist over toelating van studenten die niet aan de vooropleidingseisen voldoen.
 6. We hanteren de doorstroomregeling vmbo-mbo 2020, maar stellen geen nadere vooropleidingseisen. Wiskunde of NaSk 1 wordt niet als voorwaarde voor instroom gesteld bij daartoe gerechtigde technische opleidingen op mbo niveau 3 en 4, maar als: “Liefst aanwezig in eindexamenpakket”. Dit betekent dat studenten met interesse in en motivatie voor een technische opleiding ook zonder dit vak in hun profiel welkom zijn bij VISTA Technology.
 7. VISTA opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen aanvullende eisen stellen. Criteria voor aanname worden helder gecommuniceerd richting studenten, ouders en regiopartners.
 8. Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio mogen, na instemming van het bestuur, een numerus fixus instellen en een beperkt aantal studenten aannemen. Volgorde van plaatsing wordt helder gecommuniceerd richting studenten, ouders en regiopartners.
 9. Vóór 1 november, voorafgaand aan het daaropvolgend schooljaar, is duidelijk en kenbaar gemaakt op de VISTA website hoe aanmelding, plaatsing en inschrijving bij álle opleidingen verloopt en met name bij de opleidingen met aanvullende eisen en numerus fixus.
 10. BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd, maar tot 31-12 ondersteund in het verwerven van een passende werkplek. Tijdens de aanmelding worden zij hierin begeleid door de plaatsingsadviseur en tijdens de opleiding door de mentor/BPV-begeleider. SBB kan hierbij ondersteuning bieden.
  Opleidingen kunnen studenten ook een gecombineerde BOL-BBL opleiding aanbieden, waarmee er meer ruimte ontstaat voor begeleiding naar een passende werkplek. Studenten kunnen zelf zoeken via www.stagemarkt.nl, www.s-bb.nl en www.zorgnetlimburg.nl.
 11. Bij sommige opleidingen is een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist voor de stage/ BPV. Heeft de opleiding de student laten weten dat deze toelaatbaar is, dan gaat de student de VOG aanvragen. Wordt de VOG om redenen niet verstrekt, dan zal op grond hiervan geen inschrijving plaatsvinden. Wanneer de student reeds is ingeschreven, kan de onderwijsovereenkomst worden ontbonden. Is de student nog leer- of kwalificatieplichtig dan zal de opleiding de student begeleiden naar een andere opleiding binnen de instelling. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de instelling gedurende 8 weken zoeken naar een andere instelling waar de student terecht kan. Heldere informatie over VOG voor mbo-studenten: www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag/jongeren
 12. Toelating kan geweigerd worden aan:
  • niet kwalificatieplichtige studenten die reeds voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen;
  • studenten die al zes verblijfsjaren in het MBO hebben gehad zonder een diploma te hebben behaald;
  • studenten die zoveel begeleiding nodig hebben dat er sprake is van een onevenredige belasting voor de school. De opleiding bekijkt samen met het team Studentbegeleiding wat haalbaar is voor student en school. De opleidingsmanager beslist of de student wordt aangenomen of geweigerd;
  • studenten die de school ongeschikt acht voor het beroep resp. een gevaar zijn voor zichzelf of anderen (art. 8.1.7b. WEB).


Aanmelding

Vanaf 3 oktober, voorafgaand aan het daaropvolgend schooljaar, kan de student zich aanmelden voor een (of meer) opleiding(en) van VISTA college.

Aanmelden gebeurt centraal, met DigiD, via CAMBO (Centrale Aanmelding MBO).

Na aanmelding ontvangt de student bericht over het vervolg.

Bij opleidingen met een beperkt aantal plekken (numerus fixus) is het van belang dat de student zich op tijd aanmeldt. De aanmeldingsdatum bepaalt namelijk:

 • de volgorde waarin studenten worden uitgenodigd voor de verplichte intakeactiviteiten;
 • de volgorde van plaatsing op de opleiding.

De student ontvangt bericht over zijn plek op de lijst.

Klik hier om je aan te melden

Let op: als je je aanmeldt voor meerdere opleidingen, dan wordt je eerste keuze in behandeling genomen.

Als je niet wordt geplaatst voor deze opleiding (omdat je niet voldoet aan de aanvullende eisen of vanwege het beperkte aantal plaatsen), dan pas wordt je tweede keuze in behandeling genomen. Dit doen we om te voorkomen dat je op twee of meer opleidingen tegelijkertijd wordt geplaatst.

Als je toch niet de opleiding van je eerste keuze wil gaan volgen, meld je dan via CAMBO af voor deze opleiding. Je tweede keuze wordt dan in behandeling genomen.

 • Sommige opleidingen worden aangeboden op meerdere locaties. Je schrijft je in voor de locatie van je voorkeur. Meestal kun je daar ook geplaatst worden. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er te veel of te weinig aanmeldingen zijn voor die locatie. In dat geval bieden we je een plaats aan op een andere locatie. Dan kun je wél de opleiding van je keuze gaan volgen, maar op een andere locatie.
 • Iedere student wordt gevraagd voorafgaand aan de intake een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) in vullen. Dit wordt besproken tijdens de intake.
 • De talentscan (AMN) wordt bij de opleidingen die dit betreft alleen ingezet om beter zicht te krijgen op passende begeleiding voor de student. De test en haar resultaten zullen onder geen enkele voorwaarde worden meegewogen in het plaatsingsbesluit na de intake.
 • De intakegesprekken zullen worden ingepland vanaf 13 november 2023.
Plaatsing

VISTA hanteert verplichte intakeactiviteiten. Deze kunnen verschillen per opleiding. Mogelijk zijn:

 1. Plaatsingsadviesgesprek
  Dit is het startpunt van de begeleiding. Het vindt plaats in de vorm van:
  • Een persoonlijk gesprek tussen student (en ouders) met een plaatsingsadviseur van de betreffende opleiding of
  • Een welkomstgesprek in een groep met studenten van een afdeling.
 2. Inzet van de talentscan
  De talentscan laat zien waar talenten van een student liggen, of de opleiding passend is en welke begeleiding er eventueel nodig is.
 3. Speciale opdrachten bij opleidingen met aanvullende eisen
  Dit zijn opdrachten waarmee de geschiktheid voor de opleiding wordt bepaald, zoals een auditie of een fysieke test.
 4. Speciale opdrachten bij opleidingen met een beperkt aantal plaatsen.

Kan een student vanwege een geldige reden, zoals ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden, niet deelnemen aan (een van) de verplichte intakeactiviteiten en maakt hij dat vóór het geplande tijdstip kenbaar aan VISTA, dan krijgt de student in een later stadium alsnog de gelegenheid om hieraan deel te nemen.

Verschijnt de student tweemaal zonder geldige reden niet op een verplichte intakeactiviteit, dan beschouwt VISTA de aanmelding als niet ontvangen. Meldt de student zich opnieuw aan, dan neemt VISTA de student weer op in het proces vanaf de nieuwe datum “dossier compleet”.

De talentscan (AMN) wordt bij de opleidingen die dit betreft alleen ingezet om beter zicht te krijgen op passende begeleiding voor de student. De test en haar resultaten zullen onder geen enkele voorwaarde worden meegewogen in het plaatsingsbesluit na de intake.

Inschrijving

Na ondertekening van de onderwijsovereenkomst (OOK) en ontvangst van bevestiging van het vereiste diploma wordt de student definitief ingeschreven in de opleiding.

VISTA college opleidingen met aanvullende eisen en/of numerus fixus

VISTA college opleidingen met aanvullende eisen én numerus fixus:

Numerus fixus: datum aanmelding met DigiD via CAMBO is leidend voor de volgorde van plaatsing onder de geschikte kandidaten.

Let op: het kan zijn dat je in de tabel naar rechts moet scrollen om alle kolommen te zien!

Opleidingen met aanvullende eisen en een beperkt aantal plaatsen 2024/2025CreboWereldAanvullende eisenNumerus
fixus
Intake

Aankomend medewerker grondoptreden
BOL niveau 2

25599

Veiligheid

fysieke en psychische geschiktheid:

een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: Defensie conditieproef, terreinwerk, groepswerk en het motivatiegesprek

50

deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie;

deelname aan fysieke intake en deelname aan plaatsingsadvies-gesprek.

Let op: je hebt na plaatsing een positief Sport Medisch Advies en een VOG nodig om definitief te mogen starten.

Aankomend onderofficier grondoptreden
BOL niveau 3

25600

Veiligheid

fysieke en psychische geschiktheid:

een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: Defensie conditieproef, terreinwerk, groepswerk en het motivatiegesprek

32

deelname aan voorlichtingsbijeenkomst van Defensie; deelname aan fysieke intake en deelname aan plaatsingsadvies-gesprek.

Let op: je hebt na plaatsing een positief Sport Medisch Advies en een VOG nodig om definitief te mogen starten.

Acteur
BOL niveau 4

25651

Cultuur & Creatief

technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg:

inzet, tekstbegrip, tekstkennis, samenspel, improvisatievermogen, oplossingsgericht denken en initiatief nemen

15

deelname aan talentscan, auditie en plaatsingsadviesgesprek

Eerste monteur service en onderhoud installaties en systemen (VEVA) niveau 3 BOL niveau 3 25306 Afdeling maakindustrie/ mechatronica Een EU burgerschap bij aanmelding, na plaatsing een positief Sport Medisch Advies (SMA) en een VOG nodig om definitief te mogen starten.
Vanaf het moment van sollicitatie bij Defensie is een Nederlandse nationaliteit vereist.
Start bij minimaal 10 deelnemers. Maximaal 25 Samen met Monteur service en onderhoud (VEVA) a VEVA (25308) Deelname aan voorlichtingsbijeenkomst. Fysieke en psychische geschiktheid. Positief advies bij fysieke intake. Defensie conditieproef, terreinwerk, groepswerk en motivatiegesprek. Deelname aan plaatsingsadviesgesprek.
Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I) BOL niveau 325806Orde, Veiligheid en Defensiefysieke en mentale geschiktheidNF van 54 samen met Handhaver toezicht en veiligheid generieke opsporing (25803).een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: voorbereidende opdracht, conditieproef, groepswerk en het motivatiegesprek.
Handhaver toezicht en veiligheid generiek opsporing BOL niveau 3

25803

Orde, Veiligheid en Defensiefysieke en mentale geschiktheidNF van 54 samen met Handhaver toezicht en veiligheid openbare ruimte (25806)een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: voorbereidende opdracht, conditieproef, groepswerk en het motivatiegesprek.

Fotograaf
BOL niveau 4

25718

Cultuur & Creatief

creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

24

deelname aan talentscan, creatieve opdracht en plaatsingsadviesgesprek

Mediavormgever
BOL niveau 4

25633

Cultuur & Creatief

creatieve en artistieke aanleg: instructies interpreteren, associatief vermogen, vorm- en kleurgevoel, gevoel voor marketing, marktconforme smaak

48

deelname aan talentscan, school- / thuisopdracht en plaatsingsadviesgesprek

Monteur service en onderhoud installaties en systemen BOL niveau 2 25308 Maakindustrie / mechatronica Een EU burgerschap bij aanmelding, na plaatsing een positief Sport Medisch Advies (SMA) en een VOG nodig om definitief te mogen starten.
Vanaf het moment van sollicitatie bij Defensie is een Nederlandse nationaliteit vereist.
Start bij minimaal 10 deelnemers. Maximaal 25 samen met Eerste monteur service en onderhoud (VEVA) (25306) Deelname aan voorlichtingsbijeenkomst. Fysieke en psychische geschiktheid. Positief advies bij fysieke intake. Defensie conditieproef, terreinwerk, groepswerk en motivatiegesprek. Deelname aan plaatsingsadviesgesprek.

Muzikant
BOL niveau 4

25654

Cultuur & Creatief

technisch en fysiek vermogen; creatieve en artistieke aanleg: gevoel voor muziek, muzikaal gehoor, basis technische vaardigheden voor de gekozen richting, presentatie

18

deelname aan talentscan, auditie en plaatsingsadviesgesprek

Videospecialist
BOL niveau 4

25717

Cultuur & Creatief

creatieve en artistieke aanleg: vindingrijkheid, enthousiasme, verkennen (om zich heen kijken), onverwachte shots, ideeën aanleveren, uitsneden / kaders, scherptediepte, spelen met licht

24

deelname aan talentscan, creatieve opdracht en plaatsingsadvies-
gesprek

VISTA college opleidingen met een numerus fixus

Numerus fixus: datum aanmelding met DigiD via CAMBO is leidend voor de volgorde van plaatsing onder de geschikte kandidaten.

Let op: het kan zijn dat je in de tabel naar rechts moet scrollen om alle kolommen te zien!

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen 2024/2025CreboWereldNumerus fixusIntake
Allround schoonheidsspecialist
BOL niveau 4
25907 Uiterlijke verzorging 100 (samen met Schoonheidsspecialist) deelname aan plaatsingsadviesgeprek
Allround signmaker
BOL niveau 3
25213 Cultuur & Creatief 48 (samen met Signspecialist en Medewerker sign) deelname aan talentscan, school- en thuisopdracht en plaatsingsadviesgesprek
Allround timmerman
BOL niveau 3
25828Gebouwde omgeving40 (samen met timmerman)deelname aan plaatsingsadviesgesprek
Beveiliger 2
BOL niveau 2
25690 Veiligheid 60
+ 20 voor het breed 1e jaar Veiligheid
deelname aan voorlichtingsbijeenkomst, deelname aan plaatsingsadvies-gesprek

Let op: je hebt na plaatsing een VOG nodig en er vindt een antecedentenonderzoek plaats.
Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie
BOL niveau 3
25409 Veiligheid 54 fysieke en mentale geschiktheid: een positief advies als uitkomst van de fysieke intake: voorbereidende opdracht, conditieproef, groepswerk en het motivatiegesprek.
ICT support medewerker
BOL niveau 2
23246 ICT 20 Heerlen
35 Sittard
deelname aan adviesgesprek
Interieuradviseur
BOL niveau 4
25771 Cultuur & Creatief

50

deelname aan talentscan, school- en thuisopdracht en plaatsingsadviesgesprek.
Medewerker evenementorganisatie (= vervanging van Eventproducer) BOL niveau 4
BOL niveau 4
25749 Zakelijke dienstverlening 24 voor locatie Heerlen.
In Maastricht en Sittard geldt géén NF.
deelname aan talentscan en adviesgesprek
Medewerker sign
BOL niveau 2
25214 Cultuur & Creatief 48 (samen met signspecialist en allround signmedewerker) deelname aan talentscan, schoolopdracht en adviesgesprek
Podium- en evenemententechnicus
BOL niveau 4
25798 Cultuur & Creatief 24 deelname aan talentscan en adviesgesprek
Schoonheidsspecialist
BOL niveau 3
25906Uiterlijke verzorging100 (samen met allround schoonheidsspecialist)deelname aan plaatsingsadviesgesprek
Signspecialist
BOL niveau 4
25634 Cultuur & Creatief 48 (samen met allround signmaker en medewerker sign) deelname aan talentscan, school- en thuisopdracht en adviesgesprek
Timmerman
BOL niveau 2
25829 Gebouwde omgeving 40 (samen met allround timmerman) deelname aan plaatsingsadviesgesprek
Mbo-verpleegkundige Ziekenhuis(Heerlen)25655Zorg & Welzijn75 (samen met locatie Maastricht én Gilde Opleidingen)deelname aan plaatsingsadviesgesprek
Mbo-verpleegkundige Ziekenhuis (Maastricht)

25655

Zorg & Welzijn75 (samen met locatie Heerlen én Gilde Opleidingen)deelname aan plaatsingsadviesgesprek
VISTA opleidingen met aanvullende eisen:


Opleidingen met aanvullende eisen 2024/2025

Crebo

Wereld

Aanvullende eisen

Opmerking

Chauffeur wegvervoer

BBL niveau 2

25671

Logistiek & Transport

fysieke geschiktheid

(medische keuring)

Deelname aan plaatsingsadviesgesprek

Opleiding in samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) of BBL-Transport en Logistiek, bij aanvang van de opleiding is de student minimaal 17 jaar (ivm cbr examens) jonger dan 17 kan in overleg een persoonsgebonden traject worden afgesproken.

Luchtvaartdienstverlener BOL niveau 425636Horeca & Toerismeplaatsingsadviesgesprek
Sport- en bewegingscoördinator
BOL niveau 3-4
23366CIOSbenodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit:

inleveren en bespreken van sportportfolio (=plaatsingsadviesgesprek)

Sport- en bewegingscoördinator dans BOL niveau 3-4

23366

CIOSbenodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit:

inleveren en bespreken van dansportfolio. (=plaatsingsadviesgesprek)
Medewerker sport en recreatie | voetbalroute BOL niveau 225500CIOSIn opleiding bij een BVO (betaalde voetbal organisatie)
Deelname aan plaatsingsadviesgesprek

Wet VAT (Vroegtijdige Aanmelddatum voor en Toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)

Ter vermindering van de uitval en het bevorderen van een goede doorstroom bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs is er met ingang van het schooljaar 2018-2019 een wettelijke regeling Vroegtijdige Aanmelddatum voor en Toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs ingevoerd (Wet VAT). Hierin is het volgende vastgelegd:

Aanmelden voor 1 april

Voor schooljaar 2024-2025 geldt 1 april als vroegtijdige aanmelddatum voor alle bekostigde beroepsopleidingen die starten aan het begin van het daaropvolgende studiejaar. Iedere student die voldoet aan de vooropleidingseisen, zich tijdig heeft aangemeld en is verschenen op de (eventueel) verplichte intake-activiteiten heeft het recht om toegelaten te worden tot de opleiding(en) waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld.

De vroegtijdige aanmelddatum geldt niet voor:

 • een student die aan kan tonen dat hij zich niet uiterlijk 1 april aan kon melden voor de gewenste opleiding als gevolg van een negatief bindend studieadvies op de opleiding waar hij oorspronkelijk was ingeschreven;
 • studenten aan een experiment doorlopende leerlijnen vmbo-mbo als bedoeld in het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022.

Studiekeuzeadvies

De student die zich vóór 1 april aanmeldt heeft recht op een studiekeuzeadvies. De student kan daarom vragen en alleen dan is de school verplicht dit advies te geven. Het studiekeuzeadvies is een final check voor de student of de opleiding bij hem past en ondersteunt de student bij het maken van een keuze. Het studiekeuzeadvies is niet bindend, d.w.z. de student hoeft het advies niet te volgen en de school mag de student niet weigeren op grond van het advies.

Het is aan de instelling te bepalen of ook studenten die zich na 1 april aanmelden een studiekeuzeadvies kunnen ontvangen.

Verplichte intake-activiteiten

Het is aan de school te bepalen of, en indien ja, welke verplichte intakeactiviteiten zij hanteert. Neemt de student niet deel aan de verplichte intakeactiviteiten, dan verliest hij zijn toelatingsrecht. De opleiding mág de student in dat geval wel toelaten.

Opleidingen met aanvullende eisen

Er zijn opleidingen die wettelijk gezien aanvullende eisen mogen stellen. Dit is het geval wanneer de uitoefening van het beroep waartoe een opleiding opleidt, of de organisatie en de inrichting van het onderwijs, specifieke eisen stelt aan de kennis en vaardigheden van een student. Er is sprake van geschiktheid wanneer de student voldoet aan de criteria van de aanvullende eisen. De instelling is verplicht voor opleidingen waar aanvullende eisen gelden de procedure voor toelating vast te stellen en de criteria aan te geven waaraan de student moet voldoen om de aanvullende eisen te halen.

Opleidingen met een numerus fixus

Een school kan voor bepaalde opleidingen een numerus fixus instellen en daarmee het aantal opleidingsplaatsen beperken. Dit kan uit oogpunt van een beperkt arbeidsmarktperspectief of een beperkte opleidingscapaciteit. Aan het stellen van een numerus fixus zijn voorwaarden verbonden:

 • Bij opleidingen met een numerus fixus mogen er geen extra eisen (dan de wettelijke vooropleidingseisen) aan de geschiktheid van de student worden gesteld.
 • Studenten die zich uiterlijk 1 april aanmelden hebben voorrang bij plaatsing (art. 8.1.1c vijfde lid). Deze groep heeft ook voorrang boven de interne doorstromers die zich ná 1 april aanmelden.
 • Havo-examenkandidaten die twijfelen of ze zullen slagen kan geadviseerd worden zich (uit voorzorg) vóór 1 april aan te melden bij het mbo. Ze behouden hiermee hun toelatingsrecht. Mocht de leerling toch slagen, dan kan hij zijn mbo-aanmelding weer intrekken.

Opleidingen met een combinatie van aanvullende eisen en numerus fixus

De combinatie van aanvullende eisen en een numerus fixus mag er niet toe leiden dat er uit de kandidaten die geschikt zijn bevonden op grond van de aanvullende eisen alsnog ‘de besten’ worden gekozen voor de beschikbare plekken.

Interne doorstroom

Ook interne doorstromers moeten zich vroegtijdig aanmelden en voldoen aan de voorwaarden voor toelatingsrecht. Dit houdt tevens in dat indien opleidingen aanvullende eisen (kunnen) stellen, deze aanvullende eisen ook gelden voor interne doorstromers.

Een interne doorstromer met een mbo 2-diploma mag door een opleiding niet anders op de aanvullende eisen worden beoordeeld dan een externe doorstromer met een gelijkwaardig diploma.

1 februari

De school moet op uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar kenbaar maken:

 • welke verplichte intakeactiviteiten zij hanteert
 • welke opleidingen een numerus fixus hebben
 • welke opleidingen aanvullende eisen hanteren
 • hoe de toelating bij opleidingen met aanvullende eisen en/of een numerus fixus verloopt.

Toelating weigeren

Toelating kan geweigerd worden aan:

 • niet kwalificatieplichtige studenten die reeds voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen;
 • studenten die al zes verblijfsjaren in het MBO hebben gehad zonder een diploma te hebben behaald;
 • studenten die zoveel begeleiding nodig hebben dat er sprake is van een onevenredige belasting voor de school. De school dient aan te tonen dat hier sprake van is.

Mindset

Deze wettelijke regeling vraagt een andere mindset in het onderwijs. De student heeft meer rechten om op de opleiding van zijn eerste keuze te worden geplaatst. Er wordt een groter beroep gedaan op de school om het onderwijs zo in te richten dat de student kans van slagen heeft. Kansen bieden en goed begeleiden ten tijde van het traject is het motto.

Suggesties Druk op enter om uitgebreid te zoeken