Veelgestelde vragen

Algemeen

Vallen er gedwongen ontslagen als gevolg van de fusie?

Nee, er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de fusie. We gaan uit van krimp bij het ondersteunend personeel. Dat vindt plaats door natuurlijk verloop. Zo gaan er de komende jaren veel medewerkers met pensioen.

Wat verandert er voor de docenten?

De ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de docententeams en de organisatie van het onderwijs. Docenten worden onderwijsarrangeurs en coaches. Docententeams kennen en herkennen de verschillen tussen studenten en maken samen met bedrijven onderwijsprogramma’s op maat. Docenten worden meer digitaal vaardig, onderwijs wordt meer teamwork. Samenwerken, met vakgenoten in andere instellingen én met het bedrijfsleven, is nodig om de kwaliteit en de innovatie van de programma’s te waarborgen. De organisatie wordt groter, maar platter, waardoor er meer regelruimte komt voor de teams, wat leidt tot minder bureaucratie.

Wat gaat er veranderen voor de medewerkers van beide scholen?

Vooral voor het ondersteunend personeel kan er iets veranderen. Onze medewerkers in de ondersteuning worden uitgedaagd om, naast professionalisering in hun eigen vakgebied, de onderwijsteams optimaal te ondersteunen met informatie, processen en systemen. Diensten worden samengevoegd. Functies wijzigen mogelijk inhoudelijk en de standplaats kan ook wijzigen. Medewerkers die dit betreft worden in een vroeg stadium meegenomen in deze wijzigingen.

Wat is de ambitie?

De ambitie van het nieuwe ROC is een regionaal dekkend aanbod van kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en educatie dat op verantwoorde wijze past bij de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zuid-Limburg en de Euregio. Wij waarborgen duurzame kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van een breed, actueel en divers aanbod van beroepsonderwijs voor Zuid-Limburgers die zich willen ontwikkelen of omgeschoold willen worden tot gedegen vakmensen én die in hun vak willen bij blijven. Het onderwijs van ons nieuwe ROC is:

  1. Regiogericht: wij leggen effectief verbinding tussen (voorbereidend en vervolg) onderwijs, economie, de sociale regio agenda en de arbeidsmarkt in Zuid-Limburg.
  2. Studentgericht: wij komen tegemoet aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van studenten.
  3. Beroepsgericht: wij baseren ons op integrale beroepssituaties en sluiten letterlijk aan bij de beroepspraktijk.
  4. Toekomstgericht: onze studenten zijn ‘21e eeuw vaardig’ en onze programma’s zijn altijd actueel door co-creatie met het bedrijfsleven en andere partners in en buiten het onderwijs.
Wat is de aanleiding voor de fusie?

Zuid-Limburg staat voor grote uitdagingen. De beroepsbevolking vergrijst, de arbeidsparticipatie blijft achter bij de rest van het land en het aantal jongeren krimpt. Ondertussen bloeit de economie en ontstaan er nieuwe beroepen en vraag naar andere beroepsvaardigheden. Overheid en bedrijfsleven in Zuid-Limburg doen een beroep op Arcus College en ROC Leeuwenborgh om nieuwe vakmensen op te leiden, zittende vakmensen bij te scholen en ervoor te zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zich kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dat past ook bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een opgave die aanzienlijke investeringen met zich meebrengt in innovatie van het onderwijs, flexibilisering van het opleidingspakket en in ontwikkeling van de onderwijsteams. Alleen door bundeling van onze innovatie en financiële kracht kunnen wij een betekenisvolle bijdrage blijven leveren aan de Zuid-Limburgse maatschappij.


Zijn er geen andere vormen van samenwerking mogelijk?

De stapeling van opgaven gaat het innovatievermogen en de financiële spankracht van de individuele ROC’s op termijn te boven. Fusie levert, meer dan andere vormen van samenwerking, maatschappelijke meerwaarde op en staat garant voor een effectieve en efficiënte inzet van publieke middelen. De proposities (zoals aantallen studenten, vestigingsplaatsen, portfolio) van beide instellingen maken een fusie realistisch.

Wanneer fuseren ROC Leeuwenborgh en Arcus college?

Op 1 januari 2019 vond de bestuurlijke fusie plaats. Vanaf dat moment is er één bestuur. Wel zijn we nog twee scholen (twee zogenaamde BRIN nummers). Het streven is dat we vanaf 1 september 2019 verder gaan als één ROC onder één naam en één BRIN nummer.

Wat is de meerwaarde van de fusie?

Met de fusie kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs ook naar de toekomst garanderen. Ons opleidingsaanbod blijft bestaan en we zullen het aanbod - samen met bedrijven, instellingen en onderwijscollega’s - verder ontwikkelen. Zo dragen we samen bij aan de ontwikkeling van Zuid-Limburg en geven we iedereen kansen op een mooie toekomst.

Is er steun vanuit de studenten en docenten voor de fusie?

Ja. De ondernemingsraden en studentenraden van ROC Leeuwenborgh en Arcus College spraken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op vrijdag 6 juli 2018 met de Colleges van Bestuur hun steun uit voor de fusie. Alle vier de geledingen gaven een positief advies over de beslisnotitie en stemden in met de fusie-effectrapportage.

Is er steun vanuit de raden van toezicht voor de fusie?

Ja. Op maandag 9 juli 2018 heeft de raad van toezicht van ROC Leeuwenborgh de fusieaanvraag goedgekeurd en op dinsdag 10 juli kwam ook de goedkeuring van de raad van toezicht van Arcus College. Hiermee stond het licht op groen om de zogenaamde fusie-effectrapportage (FER) te versturen. De fusieaanvraag was daarmee formeel een feit. Ook de uiteindelijke fusie heeft de raad van toezicht goedgekeurd.

Zijn ook partners en relaties van de ROC's meegenomen in de plannen?

Ja. In de voorbereidingen van de fusieaanvraag hebben we onze partners en relaties in de regio meegenomen met de plannen en de overwegingen. Tijdens de stakeholderbijeenkomsten op 18 en 19 juni 2018 waren collega onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven aanwezig. Er werden vragen gesteld, maar er kwamen vooral veel constructieve suggesties. Er is veel animo om gezamenlijk op te trekken bij de zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen voor de vraagstukken op de regionale arbeidsmarkt en het vormgeven van de vier disruptieve programma’s.

Steunt provincie Limburg de fusie ook?

Ook provincie Limburg heeft haar vertrouwen uitgesproken in de fusie. Vanuit de regio is er brede steun voor de voorgenomen fusie. Dat uit zich ook in aantal ondertekende manifesten. In juni 2018 beet Hans Teunissen als Gedeputeerde Onderwijs van de Provincie het spits af en daarna ondertekenden ruim 150 relaties het manifest. Een mooi resultaat dat de fusieaanvraag kracht heeft bijgezet.

Wie heeft akkoord gegeven voor de fusie?

De minister heeft de fusie goedgekeurd. Zij werd daarbij geadviseerd door de Commissie macrodoelmatigheid mbo. Eerder gingen de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraden en Studentenraad van zowel Arcus College als ROC Leeuwenborgh al akkoord met het indienen van de fusieaanvraag. Na het akkoord van de minister hebben de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht het formele besluit genomen te gaan fuseren.

Wat doet de Commissie macrodoelmatigheid mbo?

De Commissie macrodoelmatigheid mbo onderzoekt en adviseert over macrodoelmatigheid, voorgenomen fusies en over kleine, unieke opleidingen in het bekostigde middelbaar beroepsonderwijs.

De Commissie heeft het fusievoornemen van Arcus College en ROC Leeuwenborgh beoordeeld op basis van de criteria in de ‘Regeling en beleidsregels fusietoets onderwijs 2017’, zoals regionale ontwikkeling van het aantal leerlingen, toegankelijkheid en variatie van het onderwijsaanbod, kwaliteit, interne en externe doelmatigheid, menselijke maat en draagvlak voor de fusie.

Hoe luidt het advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo?

De Commissie macrodoelmatigheid (CMMBO) is tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen fusie met het oog op de langere termijn noodzakelijk is en al op kortere termijn kansen biedt. Het volledige advies leest u hier.

Wat is de opgave voor het mbo?

Het mbo moet anders. Onderwijs op maat - naar inhoud en aanpak - dat rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van heel verschillende doelgroepen. Ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om overeind te blijven in onze turbulente maatschappij. Opleidingen die in co-creatie met collega-instellingen, het bedrijfsleven en overheden dichtbij de praktijk (de beroepscontext) en belevingswereld van studenten worden gebouwd om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in onze regio. En onderwijsteams die in staat zijn het beste uit zichzelf en hun studenten te halen om voor de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt zoveel mogelijk vakmensen te kwalificeren en gekwalificeerd te houden.

Komen er veranderingen in het opleidingsaanbod?

We hanteren zo veel als mogelijk onze opleidingslocaties. De vraag van de markt kan invloed hebben op eventuele wijzigingen. De toekomst zal uitwijzen of dit geringe of grote wijzigingen zijn.

Worden er opleidingen samengevoegd?

Het huidige portfolio van de afzonderlijke ROC-instellingen wordt in stand gehouden. Het is echter niet uitgesloten dat gelijke opleidingen worden samengevoegd wanneer dalende studentenaantallen dat noodzakelijk maken. Als opleidingsteams van gelijke opleidingen aangeven dat het wenselijk is opleidingen samen te voegen, bijvoorbeeld op verzoek van het bedrijfsleven, zal dit overwogen worden.

Kan ik mijn opleiding nu op beide scholen volgen?

Indien een opleiding door zowel Arcus College en ROC Leeuwenborgh wordt aangeboden dan kun je een keuze maken voor een opleidingslocatie. Vanaf start schooljaar 2019/2020 zijn we één ROC met diverse opleidingslocaties. Het kan dus voorkomen dat we één opleiding op diverse locaties aanbieden. In de toekomst kan dit veranderen. Dit is afhankelijk van ontwikkelingen in de markt.

Wat doet het nieuwe ROC voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

We gaan ons ook meer dan voorheen richten op specifieke opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen voor zo veel mogelijk mensen gelijke kansen creëren voor een zo maximaal mogelijke onafhankelijke toekomst.

Studenten

Is er steun vanuit de studenten en docenten voor de fusie?

Ja. De ondernemingsraden en studentenraden van ROC Leeuwenborgh en Arcus College spraken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op vrijdag 6 juli 2018 met de Colleges van Bestuur hun steun uit voor de fusie. Alle vier de geledingen gaven een positief advies over de beslisnotitie en stemden in met de fusie-effectrapportage.

Komen er veranderingen in het opleidingsaanbod?

We hanteren zo veel als mogelijk onze opleidingslocaties. De vraag van de markt kan invloed hebben op eventuele wijzigingen. De toekomst zal uitwijzen of dit geringe of grote wijzigingen zijn.

Worden er opleidingen samengevoegd?

Het huidige portfolio van de afzonderlijke ROC-instellingen wordt in stand gehouden. Het is echter niet uitgesloten dat gelijke opleidingen worden samengevoegd wanneer dalende studentenaantallen dat noodzakelijk maken. Als opleidingsteams van gelijke opleidingen aangeven dat het wenselijk is opleidingen samen te voegen, bijvoorbeeld op verzoek van het bedrijfsleven, zal dit overwogen worden.

Kan ik mijn opleiding nu op beide scholen volgen?

Indien een opleiding door zowel Arcus College en ROC Leeuwenborgh wordt aangeboden dan kun je een keuze maken voor een opleidingslocatie. Vanaf start schooljaar 2019/2020 zijn we één ROC met diverse opleidingslocaties. Het kan dus voorkomen dat we één opleiding op diverse locaties aanbieden. In de toekomst kan dit veranderen. Dit is afhankelijk van ontwikkelingen in de markt.